निर्यातले विश्व बजारको ढोका खोल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईंको उत्पादन वा सेवाहरू प्रदर्शन गर्न टेवा पुर्याउछ। थप राजस्व र वृद्धिको लागि अवसरहरूको बाटो तय गर्छ। यसका साथसाथै, आयातले तपाइँको उद्यमलाई विविधीकरण गर्न, विशेष स्रोतहरूमा पहुँच पुर्याउन र स्थानीय मागहरू पूरा गर्न, नवीनता र घरेलू बजारमा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन्छ। तल पढ्नुहोस्: