प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४

    1. एकल स्वामित्व एकल स्वामित्वलाई एकमात्र व्यापारी पनि भनिन्छ, जसको केवल एकमात्र मालिक हुन्छ र आफ्नै नाममा व्यापार गर्दछ। एकल स्वामित्वमा कुनै छुट्टै कानूनी संस्था हुँदैन किनकि यो एकल व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन्छ। एकल व्यापारीको दायित्व र शक्ति असीमित छ र उसको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। “प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४”को प्रावधान अनुसार ३ […]

 

Private Firm Registration Act, 2014

 

1. एकल स्वामित्व

एकल स्वामित्वलाई एकमात्र व्यापारी पनि भनिन्छ, जसको केवल एकमात्र मालिक हुन्छ र आफ्नै नाममा व्यापार गर्दछ। एकल स्वामित्वमा कुनै छुट्टै कानूनी संस्था हुँदैन किनकि यो एकल व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन्छ। एकल व्यापारीको दायित्व र शक्ति असीमित छ र उसको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। “प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४”को प्रावधान अनुसार ३ वटा विभिन्न नियामक निकाय अन्तर्गत एकल स्वामित्व दर्ता हुने गर्दछ।

 

 

एकल स्वामित्वको दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू :

क्र.सं. कागजात सूची
1. निम्न विवरणहरू खुलासा गर्ने एउटा आवेदन:

 • फर्मद्वारा लेनदेन गर्नुपर्ने सामान र वस्तुहरूको विवरण।
 • फर्मको नाम।
 • फर्मको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र इमेल।
 • मालिकको नाम, ठेगाना, आमाबुवा, हजुरबुबा र पति/पत्निको नाम।
2. उद्यमीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
3. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति।
4. नियामक निकायद्वारा निर्धारित अन्य कागजातहरू।

 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अनुसार लागू हुने दर्ता शुल्क।

पूँजी रकम दर्ता शुल्क(ने.रु)
एक लाख रुपैयाँ सम्म रु १,१००।–(एक हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)
एक लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म रु ३,१००।–(तीन हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)
तीन लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म रु ६,१००।–(छ हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)
पाँच लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी बीस लाख रुपैयाँ सम्म रु १२,१००।–(बाह्र हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)
बीस लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ सम्म रु २०,१००।–(बीस हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)
एक करोड एक रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँ सम्म रु ३०,१००।–(तीस हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)
पाँच करोड एक रुपैयाँ भन्दा बढी रु ५०,१००।–(पचास हजार एक सय रुपैयाँ मात्र)

 

अनलाइन मार्फत दर्ता प्रक्रिया:

1. Enter webpage https://www.doc.gov.np/

 

2. Create Username and ID via “ DOCSCP

 

३. फर्मको विवरणहरू भर्नुहोस्।

आवेदन फारममा निम्न जानकारी खुलासा गर्न आवश्यक छ:

 • एकल स्वामित्वको पूरा नाम र ठेगाना
 • पुँजीको खुलासा
 • पुँजीको स्रोतको खुलासा ।
 • एकल स्वामित्वको उद्देश्य
 • एकल स्वामित्वद्वारा लेनदेन गरिने सामानहरू
 • एकल स्वामित्वको वेबसाइट
 • शाखा
 • रोजगारी क्षमता

 

४. मालिकको विवरण भर्नुहोस्

आवेदनमा निम्न जानकारी खुलासा गर्न आवश्यक छ :

 • उद्यमीको पूरा नाम
 • पूर्ण स्थायी र अस्थायी ठेगाना, लिङ्ग
 • नागरिकता प्रमाणपत्र नं., जारी मिति र जिल्ला
 • बुबा, हजुरबुबा र जीवनसाथीको नाम

 

५. निम्न कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्।

कागजात सूची

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइज फोटो
 • डिजिटल हस्ताक्षर
 • लगानीको स्रोतको खुलासा
 • भाडा वा जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्रको स्क्यान प्रतिलिपि
 • मालिकको स्वघोषणा

 

एकल स्वामित्व दर्ता गर्नका लागि आवश्यक सामान्य प्रक्रियाहरु :

चरणहरू प्रक्रिया
पहिलो माथि उल्लिखित आवश्यक कागजातहरू र तोकिए बमोजिम दर्ता शुल्क सहित नियमन निकायमा निवेदन पेश गर्ने।
दोस्रो अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरेपछि, दर्ता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनको लागि मालिक DOCSCP मा उपस्थित हुनुपर्छ।
तेस्रो एकल स्वामित्व दर्ता प्रमाणपत्र जारी। (चित्र तल देखाइएको छ) (चित्र तल देखाइएको छ)

 

 

एकल स्वामित्वको नवीकरणको लागि आवश्यक कागजातहरूको सूची:

क्र.सं. कागजातहरूको सूची
1. PAN दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
2. गत आर्थिक वर्षको करचुक्ता ।
3. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
4. एकल स्वामित्व दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र।
5. नियामक निकायद्धारा निर्धारित कुनै अन्य कागजातहरू।

 

एकल स्वामित्वको नवीकरण

एकल स्वामित्वले आफ्नो दर्ता अवधि समाप्त भएको ३५ दिन भित्र प्रत्येक २ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। एकल स्वामित्वको लागि लागू हुने नवीकरण शुल्कहरू निम्नानुसार छन् :

पूंजीको दायरा लागू हुने शुल्क
एक लाख रुपैयाँ सम्म रु ६००।– (छ सय रुपैयाँ मात्र)
एक लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म रु १,०००।– (एक हजार रुपैयाँ मात्र)
तीन लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म रु १,६००।– (एक हजार छ सय रुपैयाँ मात्र)
पाँच लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी बीस लाख रुपैयाँ सम्म रु ३,०००।– (तीन हजार रुपैयाँ मात्र)
बीस लाख एक रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ सम्म रु ५,०००।– (पाँच हजार रुपैयाँ मात्र)
एक करोड एक रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँ सम्म रु ८,०००।– (आठ हजार रुपैयाँ मात्र)
पाँच करोड एक रुपैयाँ भन्दा बढी रु १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँ मात्र)

 

2. साझेदारी फर्म

साझेदारी फर्म भन्नाले आपसी फाइदाका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त पूँजी, सीप र क्षमता सहित व्यापार गर्ने दुई वा बढी व्यक्तिहरूको संस्था हो। तिनीहरूले सम्झौतामा तोकिए बमोजिम नाफा, नोक्सान भुक्तानी तथा दायित्व बाँडफाँड गर्छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा फर्मको उद्देश्य, पूँजीको मात्रा र नाफा नोक्सानको अंश निर्धारण गर्छन्।

साझेदारी फर्महरू साझेदारी ऐन, २०२० को प्रावधान अनुसार दर्ता हुने गर्दछन्।

साझेदारी फर्म दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरू

क्र.सं. कागजातहरूको सूची
1. तोकिएको ढाँचामा आवेदन फारम।
2. साझेदारहरू बीचको सम्झौता (साझेदारी पत्र) ३ प्रति
3. प्रत्येक साझेदारको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
4. प्रत्येक साझेदारको हालसालै खिचेको पासपोर्ट आकारको फोटो (प्रत्येकको ३ प्रति)
5. सम्बन्धित साझेदारहरू सक्कली नागरिकतासहित स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ

 

साझेदारी फर्म दर्ता गर्न आवश्यक सामान्य प्रक्रियाहरु

चरणहरू प्रक्रिया
पहिलो निम्न विवरणहरू खुलासा गर्दै आवेदन फारम पेश गर्ने:

 • फर्मको पूरा नाम
 • फर्मको व्यापारको प्रमुख स्थान,
 • वस्तु वा सेवाहरूको प्रकृतिको संक्षिप्त विवरण सहित फर्मका उद्देश्यहरू, जुन अवस्थामा फर्मले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ,
 • साझेदारहरूको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना,
 • साझेदारको अधिकारमा लगाइएको प्रतिबन्धको कुरा, यदि कुनै छ भने,
 • साझेदारीको प्रकार र प्रत्येक साझेदारले सदस्यता लिएको पूंजी,
 • फर्म प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरूको नाम,
 • साझेदारहरू बीच नाफा र नोक्सान बाँडफाँड गर्ने तरिका,
 • फर्मको नाफा गणना गर्ने तरिका।
 • नियामक निकायले तोकेको अन्य कुनै कुराहरू जुन निवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्छ।
दोस्रो दर्ता शुल्कको भुक्तानीः आवेदन फारमको साथमा कानूनले तोके बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ।
तेस्रो साझेदारी फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्ति ।

 

साझेदारी फर्महरूको दर्ताको लागि दर्ता शुल्क प्रादेशिक कानून अनुसार फरक हुन्छ। साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार दर्ता शुल्क निम्नानुसार रहेको छ :

क्र.सं. पूँजी रकम दर्ता शुल्क
1. एक लाख रुपैयाँ सम्म रु ६००।– (छ सय रुपैयाँ मात्र)
2. एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म रु २,०००।– (दुई हजार रुपैयाँ मात्र)
3. तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म रु ४,०५०।– (चार हजार पचास रुपैयाँ मात्र)
4. पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म रु ७,५००।– (सात हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र)
5. दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म रु १०,०००।– (दश हजार रुपैयाँ मात्र)
6. पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि रु १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँ मात्र)

 

अनलाइन मार्फत साझेदारी फर्मको दर्ता:

1. Enter Webpage: https://www.doc.gov.np/

 

2. Create a username and ID via https://online.doc.gov.np/onlineuser/Login

 

३. फर्मको विवरणहरू भर्नुहोस्।

आवेदन फारममा निम्न जानकारी खुलासा गर्न आवश्यक छ:

 • साझेदारी फर्मको पूरा ठेगाना
 • साझेदारी फर्मको पूरा सम्पर्क विवरण
 • साझेदार फर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य साझेदारको नाम र ठेगाना।

 

४. उद्यमीको विवरण भर्नुहोस्।

आवेदन फारममा निम्न जानकारी खुलासा गर्न आवश्यक छ:

 • नाम, पूरा स्थायी र अस्थायी ठेगाना, लिङ्ग
 • नागरिकता प्रमाणपत्र नं., जारी मिति र जिल्ला
 • बुबा, हजुरबुबाको नाम र जीवनसाथीको विवरण।
 • साझेदार फर्मद्वारा लेनदेन गर्नु पर्ने सामानहरू।
 • लगानीको स्रोत
 • रोजगारी क्षमता
 • शाखा

 

५. निम्न कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्।

कागजात सूची:

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि
 • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज फोटो
 • साझेदारी सम्झौता
 • व्यापार स्वीकृति

 

नविकरण:

फर्मको नवीकरणको लागि ३५ दिन भित्रमा सम्बन्धित विभागमा आवेदन फारम पेश गर्नुपर्नेछ।

साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार लागू हुने नवीकरण शुल्क:

पूँजीको दायरा लागू हुने शुल्क
एक लाख रुपैयाँ सम्म रु १००।– (एक सय रुपैयाँ मात्र)
एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म रु १२५।– (एक सय पच्चीस रुपैयाँ मात्र)
तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म रु १५०।– (एक सय पचास रुपैयाँ मात्र)
पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म रु २००।– (दुई सय रुपैयाँ मात्र)
दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म रु २५०।– (दुई सय पचास रुपैयाँ मात्र)
पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि रु ३००।– (तीन सय रुपैयाँ मात्र)