सञ्चालन व्यवस्थापन

यस लेखका मुख्य हाइलाइटहरू निम्नानुसार छन् : सञ्चालन व्यवस्थापनले संगठनको सञ्चालन र प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। सञ्चालक प्रबन्धकद्वारा गरिएका केही कार्यहरूमा आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, उत्पादन डिजाइन, पूर्वानुमान, गुणस्तर नियन्त्रण, र वितरण व्यवस्थापन समावेश छ। एक सञ्चालक प्रबन्धकसँग उत्कृष्ट संगठनात्मक, समन्वयात्मक सीप र प्राविधिक जानकारी हुनुपर्दछ ।

Abstract:

यस लेखका मुख्य हाइलाइटहरू निम्नानुसार छन् :

  • सञ्चालन व्यवस्थापनले संगठनको सञ्चालन र प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन गर्दछ।
  • सञ्चालक प्रबन्धकद्वारा गरिएका केही कार्यहरूमा आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, उत्पादन डिजाइन, पूर्वानुमान, गुणस्तर नियन्त्रण, र वितरण व्यवस्थापन समावेश छ।
  • एक सञ्चालक प्रबन्धकसँग उत्कृष्ट संगठनात्मक, समन्वयात्मक सीप र प्राविधिक जानकारी हुनुपर्दछ ।