सञ्चालन व्यवस्थापन १०१ र १०२ : परिभाषाहरू, व्यावसायिक सुझावहरू, प्रवृत्तिहरू

सञ्चालन व्यवस्थापन शब्दले वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन योजना, कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षणलाई समेट्छ। यस लेखले सञ्चालन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूको निम्न विस्तृत दायरालाई समेट्छ: सञ्चालन व्यवस्थापनको इतिहास सञ्चालन व्यवस्थापनको महत्त्व सञ्चालन व्यवस्थापनमा कार्य र भूमिकाहरू अन्य विभागहरूसँग सञ्चालन व्यवस्थापनको सम्बन्ध सञ्चालन व्यवस्थापन रणनीतिहरू सञ्चालन व्यवस्थापनका स्तरहरू सञ्चालन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू उत्पादन र उत्पादन प्रणालीका प्रकारहरू सञ्चालन व्यवस्थापनका ठूला […]

Abstract:

सञ्चालन व्यवस्थापन शब्दले वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन योजना, कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षणलाई समेट्छ।

यस लेखले सञ्चालन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूको निम्न विस्तृत दायरालाई समेट्छ:

 • सञ्चालन व्यवस्थापनको इतिहास
 • सञ्चालन व्यवस्थापनको महत्त्व
 • सञ्चालन व्यवस्थापनमा कार्य र भूमिकाहरू
 • अन्य विभागहरूसँग सञ्चालन व्यवस्थापनको सम्बन्ध
 • सञ्चालन व्यवस्थापन रणनीतिहरू
 • सञ्चालन व्यवस्थापनका स्तरहरू
 • सञ्चालन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू
 • उत्पादन र उत्पादन प्रणालीका प्रकारहरू
 • सञ्चालन व्यवस्थापनका ठूला चुनौतीहरू
 • राम्रो सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सुझावहरू
 • सञ्चालन व्यवस्थापनमा वर्तमान प्रवृत्तिहरू
 • सञ्चालन व्यवस्थापन प्रवृत्तिहरूमा विशेषज्ञका रायहरु
 • सञ्चालन व्यवस्थापनको भविष्य के हो