फ्रान्चाइज र शाखा बीचको भिन्नता

एक शाखा समग्र संस्थाको उप शाखा कार्यालय हो र आफैँद्वारा सञ्चालित हुन्छ, जबकि एक फ्रान्चाइज, फ्रान्चाइजीको रूपमा परिचित अर्को पक्षद्वारा सञ्चालित हुन्छ। फ्रान्चाइजीले फ्रान्चाइजरसँग गरेको सक्झौता अनुसार व्यापारिक विधि र सेवाहरू प्रयोग गर्दछ। फ्रान्चाइज र शाखाहरू निम्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा भिन्न छन्: व्यापार सञ्चालन सञ्चालनमा लगानी परिचालित कर्मचारीहरू नाफा साझेदारी गुणस्तर आश्वासन  

Abstract:

एक शाखा समग्र संस्थाको उप शाखा कार्यालय हो र आफैँद्वारा सञ्चालित हुन्छ, जबकि एक फ्रान्चाइज, फ्रान्चाइजीको रूपमा परिचित अर्को पक्षद्वारा सञ्चालित हुन्छ। फ्रान्चाइजीले फ्रान्चाइजरसँग गरेको सक्झौता अनुसार व्यापारिक विधि र सेवाहरू प्रयोग गर्दछ।

फ्रान्चाइज र शाखाहरू निम्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा भिन्न छन्:

  1. व्यापार सञ्चालन
  2. सञ्चालनमा लगानी
  3. परिचालित कर्मचारीहरू
  4. नाफा साझेदारी
  5. गुणस्तर आश्वासन