नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी विविध चरणहरुको मार्गदर्शन

यस लेखले नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी विविध चरणहरुको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। लेखकका अनुसार ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरुको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गर्ने शब्द, वाक्यांश, लोगो, प्रतीक, डिजाइन, छवि वा यी तत्वहरूको संयोजनलाई जनाउँछ। यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ : […]

Abstract:

यस लेखले नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी विविध चरणहरुको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। लेखकका अनुसार ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरुको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गर्ने शब्द, वाक्यांश, लोगो, प्रतीक, डिजाइन, छवि वा यी तत्वहरूको संयोजनलाई जनाउँछ।

यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ :

 • ट्रेडमार्कका प्रकारहरु
 • ट्रेडमार्क दर्ताका लागि प्रक्रियाहरू
  • चरण १ : उद्योग विभाग (DoI) मा ट्रेडमार्क दर्ताको लागि आवेदन पेश गर्ने
  • चरण ३ : (DoI) द्वारा आवेदनको प्रारम्भिक परीक्षण
  • चरण ३ : औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन (IP बुलेटिन) मा ट्रेडमार्कको प्रकाशन
  • चरण ४ : ट्रेडमार्कको द
 • कागजातहरू आवश्यक छ
 • ट्रेडमार्कको लागि आवेदन अस्वीकार गरेको आधार
 • दर्ता गरिएको ट्रेडमार्कको वैधता