नेपालमा आफ्नो व्यवसाय कसरी दर्ता गर्ने

यस लेखले आवश्यक कागजातहरू र फारमहरू सहित नेपालमा व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई व्याख्या गर्दछ। यसले प्यान दर्ता र भ्याट दर्ताको प्रक्रियालाई पनि व्याख्या गर्छ। चरण १ : नगरपालिकाबाट व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र चरण २: प्यान दर्ता/भ्याट दर्ता

Abstract:

यस लेखले आवश्यक कागजातहरू र फारमहरू सहित नेपालमा व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई व्याख्या गर्दछ। यसले प्यान दर्ता र भ्याट दर्ताको प्रक्रियालाई पनि व्याख्या गर्छ।

  • चरण १ : नगरपालिकाबाट व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र
  • चरण २: प्यान दर्ता/भ्याट दर्ता