गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली / ISO

यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ : गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (QMS) के हो? किन QMS? QMS ले कसरी काम गर्छ? सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली: ISO 27001 प्रमाणीकरणका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू को हुन्? किन सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS)? ISMS ले कसरी काम गर्छ? PCI-DSS के हो? किन PCI-DSS? PCI-DSS प्रमाणीकरणले कसरी काम गर्छ? BS […]

Abstract:

यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ :

 • गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (QMS) के हो?
 • किन QMS?
 • QMS ले कसरी काम गर्छ?
 • सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली: ISO 27001
 • प्रमाणीकरणका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू को हुन्?
 • किन सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS)?
 • ISMS ले कसरी काम गर्छ?
 • PCI-DSS के हो?
 • किन PCI-DSS?
 • PCI-DSS प्रमाणीकरणले कसरी काम गर्छ?
 • BS OHSAS के हो?
 • प्रमाणीकरणका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू को हुन्?
 • किन OHSAS 18001?
 • OHSAS प्रमाणीकरणले कसरी काम गर्छ?