साझेदारी ऐन, २०२०

  साझेदारी फर्म साझेदारी फर्म भन्नाले आपसी फाइदाका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त पूँजी, सीप र क्षमता सहित व्यापार गर्ने दुई वा बढी व्यक्तिहरूको संस्था हो। तिनीहरूले सम्झौतामा तोकिए बमोजिम नाफा, नोक्सान भुक्तानी तथा दायित्व बाँडफाँड गर्छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा फर्मको उद्देश्य, पूँजीको मात्रा र नाफा नोक्सानको अंश निर्धारण गर्छन्। साझेदारी फर्महरू साझेदारी […]

Partnership Act,2020

 

साझेदारी फर्म

साझेदारी फर्म भन्नाले आपसी फाइदाका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त पूँजी, सीप र क्षमता सहित व्यापार गर्ने दुई वा बढी व्यक्तिहरूको संस्था हो। तिनीहरूले सम्झौतामा तोकिए बमोजिम नाफा, नोक्सान भुक्तानी तथा दायित्व बाँडफाँड गर्छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा फर्मको उद्देश्य, पूँजीको मात्रा र नाफा नोक्सानको अंश निर्धारण गर्छन्।

साझेदारी फर्महरू साझेदारी ऐन, २०२० को प्रावधान अनुसार दर्ता हुने गर्दछन्।

साझेदारी फर्म दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरू

क्र.सं. कागजातहरूको सूची
1. तोकिएको ढाँचामा आवेदन फारम।
2. साझेदारहरू बीचको सम्झौता (साझेदारी पत्र) ३ प्रति
3. प्रत्येक साझेदारको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
4. प्रत्येक साझेदारको हालसालै खिचेको पासपोर्ट आकारको फोटो (प्रत्येकको ३ प्रति)
5. सम्बन्धित साझेदारहरू सक्कली नागरिकतासहित स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ

 

साझेदारी फर्म दर्ता गर्न आवश्यक सामान्य प्रक्रियाहरु

चरणहरू प्रक्रिया
पहिलो निम्न विवरणहरू खुलासा गर्दै आवेदन फारम पेश गर्ने:

 • फर्मको पूरा नाम
 • फर्मको व्यापारको प्रमुख स्थान,
 • वस्तु वा सेवाहरूको प्रकृतिको संक्षिप्त विवरण सहित फर्मका उद्देश्यहरू, जुन अवस्थामा फर्मले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ,
 • साझेदारहरूको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना,
 • साझेदारको अधिकारमा लगाइएको प्रतिबन्धको कुरा, यदि कुनै छ भने,
 • साझेदारीको प्रकार र प्रत्येक साझेदारले सदस्यता लिएको पूंजी,
 • फर्म प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरूको नाम,
 • साझेदारहरू बीच नाफा र नोक्सान बाँडफाँड गर्ने तरिका,
 • फर्मको नाफा गणना गर्ने तरिका।
 • नियामक निकायले तोकेको अन्य कुनै कुराहरू जुन निवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्छ।
दोस्रो दर्ता शुल्कको भुक्तानीः आवेदन फारमको साथमा कानूनले तोके बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ।
तेस्रो साझेदारी फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्ति ।

 

साझेदारी फर्महरूको दर्ताको लागि दर्ता शुल्क प्रादेशिक कानून अनुसार फरक हुन्छ। साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार दर्ता शुल्क निम्नानुसार रहेको छ :

क्र.सं. पूँजी रकम दर्ता शुल्क
1. एक लाख रुपैयाँ सम्म रु ६००।–
2. एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म रु २,०००।–
3. तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म रु ४,०५०।–
4. पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म रु ७,५००।–
5. दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म रु १०,०००।–
6. पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रु १५,०००।–

 

अनलाइन मार्फत साझेदारी फर्मको दर्ता:

1. Enter Webpage: https://www.doc.gov.np/

 

2. Create a username and ID via https://online.doc.gov.np/onlineuser/Login

 

३. फर्मको विवरणहरू भर्नुहोस्।

आवेदन फारममा निम्न जानकारी खुलासा गर्न आवश्यक छ:

 • साझेदारी फर्मको पूरा ठेगाना
 • साझेदारी फर्मको पूरा सम्पर्क विवरण
 • साझेदार फर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य साझेदारको नाम र ठेगाना।

 

४. उद्यमीको विवरण भर्नुहोस्।

आवेदन फारममा निम्न जानकारी खुलासा गर्न आवश्यक छ:

 • नाम, पूरा स्थायी र अस्थायी ठेगाना, लिङ्ग
 • नागरिकता प्रमाणपत्र नं., जारी मिति र जिल्ला
 • बुबा, हजुरबुबाको नाम र जीवनसाथीको विवरण।
 • साझेदार फर्मद्वारा लेनदेन गर्नु पर्ने सामानहरू।
 • लगानीको स्रोत
 • रोजगारी क्षमता
 • शाखा

 

५. निम्न कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्।

कागजात सूची:

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि
 • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज फोटो
 • साझेदारी सम्झौता
 • व्यापार स्वीकृति

 

नविकरण: फर्मको नवीकरणको लागि ३५ दिन भित्रमा सम्बन्धित विभागमा आवेदन फारम पेश गर्नुपर्नेछ।

साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार लागू हुने नवीकरण शुल्क:

पूंजीको दायरा लागू हुने शुल्क
एक लाख रुपैयाँ सम्म रु १००।–
एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म रु १२५।–
तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म रु १५०।–
पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म रु २००।–
दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म रु २५०।–
पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रु ३००।–